iEarth ønsker å promotere en student-fokusert og innovativt læringsmiljø som styrker morgendagens geovitenskapelige studenter for å imøtekomme komplekse samfunnsutfordringer.

Dette skal gjøres ved å bruke aktive læringsmetoder og aktuelle problemstillinger i en integrert nasjonal geovitenskapelig utdanning med et globalt perspektiv.

iEarth

Education for Earth's future

iEarth er senter for Integrert Geovitenskapelig utdanning

iEarth

Education for Earth's future

iEarth is the Centre for Integrated Earth Science Education

iEarth fosters a student-centered, innovative learning environment so future Earth scientists and citizens can address complex societal challenges.

Students engage in active learning and real-world problem-solving in an Earth science education with a global perspective.

Like the medical sciences, earth sciences deal with a system of existential importance to human life and well-being. Traditional disciplinary labels (e.g. 'geology') fall short when faced with the interconnected web of phenomena that make up the earth system (e.g. the carbon cycle).

To highlight what connects us as earth scientists and to counteract disciplinary fragmentation, we can think of earth science in terms of five highly interconnected phenomena that are of existential importance regardless of how we might study them:

The GREEC pillars of iEarth

Geohazards

Resources

Energy

Environment

Climate

GREEC

I likhet med den medisinske vitenskap, forholder geovitenskap seg til et system av eksistensiell betydning for menneskers liv og velvære. Tradisjonelle disiplinbaserte merkelapper (f.eks 'geologi') kommer til kort når de står overfor det sammenkoblete nettverket av fenomener som utgjør jordsystemet (f.eks karbonsyklusen).

For å synliggjøre hva som forbinder oss geovitere og for å motvirke disiplinbasert fragmentering. Kan vi tenke på geovitenskap i form av fem svært sammenkoblete fenomener som er av eksistensiell betydning uavhengig av hvordan vi kan studere dem:

Geohazard

Resources

Energy

Environment

Climate