Redesign av lab- og metodekurset i kvartærgeologi ved Institutt for Geovitenskap, UiB

Lab- og metodekurset i kvartærgeologi (GEOV226) ved institutt for geovitenskap, UiB, er i transformasjon.

Redesign av lab- og metodekurset i kvartærgeologi ved Institutt for Geovitenskap, UiB

Lab- og metodekurset i kvartærgeologi (GEOV226) ved institutt for geovitenskap, UiB, er i transformasjon.

Redesign av lab- og metodekurset i kvartærgeologi ved Institutt for Geovitenskap, UiB

Lab- og metodekurset i kvartærgeologi (GEOV226) ved institutt for geovitenskap, UiB, er i transformasjon.

Redesign av lab- og metodekurset i kvartærgeologi ved Institutt for Geovitenskap, UiB

Lab- og metodekurset i kvartærgeologi (GEOV226) ved institutt for geovitenskap, UiB, er i transformasjon.

Redesign av lab- og metodekurset i kvartærgeologi ved Institutt for Geovitenskap, UiB

Lab- og metodekurset i kvartærgeologi (GEOV226) ved institutt for geovitenskap, UiB, er i transformasjon.

Redesign av lab- og metodekurset i kvartærgeologi ved Institutt for Geovitenskap, UiB

Lab- og metodekurset i kvartærgeologi (GEOV226) ved institutt for geovitenskap, UiB, er i transformasjon.

Redesign av lab- og metodekurset i kvartærgeologi ved Institutt for Geovitenskap, UiB

Lab- og metodekurset i kvartærgeologi (GEOV226) ved institutt for geovitenskap, UiB, er i transformasjon.

SEED project
Feltlæring

Project: "Redesign av lab- og metodekurset i kvartærgeologi ved Institutt for Geovitenskap, UiB"

Authors: Eivind Støren, Pål Ringkjøb Nielsen, Kristian Vasskog, Torgeir Røthe

Funding from iEarth: 41 000 NOK in 2020

Kurset gjev ei innføring i ulike metodar som vert nytta til å gjennomføre kvartærgeologiske og naturgeografiske forskingsprosjekt, og gjer studentane godt rusta til å møte dei praktiske utfordringane knytt til felt- og/eller laboratoriebasert forskingsprosjekt i kvartærgeologi, naturgeografi og paleoklima. Etter eit 2 dagars arbeidsseminar i januar, samt fleire møter i etterkant, er kurset på veg til å bli meir modulbasert og elevaktivt.

Gjennom ein serie modular vil studentane få teoretisk og praktisk innføring i sentrale metodar som blir nytta under kvartærgeologiske studiar og feltarbeid. Til dømes korleis ein kan samle inn geologiske prøvar frå jordoverflata (innsjøsedimenter, jordprøver etc.) og ulike geofysiske metodar for å kvantifisere jordoverflata (georadar, CHIRP, drone etc.).

Modulane blir lagt opp slik at ikkje alle treng å vere fysisk tilgjengeleg, og at det i framtida skal vere mogleg å køyre kurset ved andre institusjonar. Studentane skal også gjennomføre 3-dagars feltarbeid der målet er å få oppleve dei ulike teknikkane og metodane i praksis, og å samle inn prøvar til etterarbeid. Prøvane som studentane samlar inn gjennom feltarbeidet skal vidare analyserast i laboratoriet, der ein vil få innføring i metodar (magnetiske metodar, geokjemiske metodar, fysiske sedimentparametre etc.) for å kunne kvantifisere sedimenter og knyta dei til ulike prosessar.

Som ein del av vurderinga skal studentane lage ein poster med data frå felt- og labarbeidet. Kurset blir gjennomført lokalt ved UiB på haustsemesteret 2022, men me har som mål å få gjennomført det nasjonalt dei neste åra.

Foto: Pål Ringkjøb Nielsen

Foto: Pål Ringkjøb Nielsen
No items found.

Name

Function

Pricing / Licensing

Developed by

Reference

SvalSim

Heavily used in Svalex expeditions, run for multi-disciplinary student teams in Svalbard until 2013

Free academic

N/A

Statoil

N/A

Saether et al. (2004)

VideoSolo Video Converter Ultimate

Generate VR videos from normal videos

ca. 50€

N/A

VideoSolo

N/A

VRGS

Virtual outcrop interpretation package

Low cost academic fee

N/A

University of Manchester

N/A

Rarity et al. (2014)

Publisert
December 22, 2022
Sist opdatert
June 19, 2024